logotypy

W ramach projektu FPP Enviro Sp. z o. o. odpowiada za realizację działań projektu na obszarach zurbanizowanych:

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla sektora gospodarki wodnej

W 5 miastach demonstracyjnych stworzone zostaną platformy interesariuszy – Zespoły Miejskie (ZM), składające się z przedstawicieli samorządów, operatorów infrastruktury gospodarki wodnej, lokalnych specjalistów, partnerów społecznych i in. ZM będą pracowały wraz z ekspertami FPP nad Miejskimi Planami Adaptacji (MPA) i ich późniejszym wdrażaniem. Ministerstwo Środowiska w „Podręczniku adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” określiło metodologię sporządzania MPA.

dzialania-fpp-1

Realizacja MPA składać się będzie z następujących etapów:

– stworzenie platform interesariuszy (Zespołów Miejskich) w każdym z miast

– inwentaryzacja, mapowanie i modelowanie systemów kanalizacji; analizy klimatyczne

– opracowanie miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu

– wsparcie miast w procesie wdrażania miejskich planów adaptacji

Demonstracyjne wdrażanie rozwiązań Błękitno-Zielonej Infrastruktury (BZI) dla zarządzania wodami opadowymi w zlewni Pilicy

 dzialania-fpp-2

W ramach projektu zaplanowano stworzenie elementów demonstracyjnych BZI na terenie 5 miast. W każdym mieście powstanie kombinacja kilku rozwiązań, których zakres zostanie szczegółowo ustalony z Zespołem Miejskim. Przykładowe rozwiązania mogą obejmować:

– powierzchnie przepuszczalne – przepuszczalne utwardzone powierzchnie nadają się na parkingi, chodniki dla pieszych, boiska, targowiska, placyki, korty tenisowe i do innych celów;

– „Clima-Pond” – innowacyjne rozwiązanie, rozwijane aktualnie w Danii oraz projekcie LIFE_RADOMKLIMA, w którym wody opadowe z powierzchni dachowych zatrzymywane są w zbiornikach przystosowanych do pełnienia funkcji przyrodniczej;

– donice retencyjne – to innowacyjne, opracowywane obecnie przez FPP urządzenia do zagospodarowania i doczyszczania wód opadowych w pasie zieleni przyulicznej i na terenach mocno uszczelnionych, umożliwiające bezobsługowe nawadnianie roślinności wysokiej (drzewa);

– „niecki chłonne” – są unaturalnionymi szerokimi obniżeniami terenu, spowalniającymi odpływ wody opadowej i ułatwiającymi infiltrację i filtrowanie zanieczyszczeń;

– “błęktno-zielone przystanki lub wiaty rowerowe” – to elementy małej architektury miejskiej które poza pełnieniem swojej podstawowej funkcji, zatrzymują wodę opadową i wprowadzają roślinność do przestrzeni miejskiej tam, gdzie jej na ogół najbardziej brakuje – bezpośrednio w pasie drogowym.

Wykonane rozwiązania dla wód opadowych wyposażone w tablice edukacyjne, opisujące problem zagospodarowania wód opadowych, będą stanowiły poligon demonstracyjny dla wzrostu świadomości lokalnych mieszkańców oraz zostaną wykorzystane podczas prowadzonych szkoleń w projekcie. Na bazie doświadczeń we współpracy z nauczycielami oraz opracowanymi materiałami dydaktycznymi będą elementem uzupełniającym edukację w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Menu