Rzeka w mieście

Doliny rzeczne w miastach poddane są szczególnej presji w wielu skalach: miasta, zlewni miejskich, dolin i koryt rzecznych. Obejmują one zmiany struktury zagospodarowania krajobrazu i wynikający z nich stres hydrologiczny, dopływy zanieczyszczeń komunalnych i deszczowych, bliskość zabudowy (mieszkalnej, przemysłowej, drogowej) ingerującej w naturalne granice i morfologię dolin rzecznych, interwencję w samych korytach – zabudowę i regulację hydrotechniczną rzek i in. Procesy te negatywnie wpływają na funkcjonowanie rzek, jakość wody, status ekologiczny, a w konsekwencji zapobiegania powodziom i podtopieniom.

Wykonujemy projekty restytucji rzek miejskich. Współpracowaliśmy przy odtworzeniu doliny rzeki Narewki w ramach projektu LIFE NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000. Obecnie współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim przy planach restytucji miejskiej rzeki Mlecznej w Radomiu.

Kontakt: stefan.oblakowski@fppenviro.pl

Menu