Zagospodarowanie wód opadowych

Zarządzanie opadem jest jednym z podstawowych wyzwań społecznych, gospodarczych i przyrodniczych w miastach. Znaczne uszczelnienie powierzchni powoduje szereg problemów środowiskowych w czasie pogody deszczowej, między innymi ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego powodujące powodzie i podtopienia, migrację zanieczyszczeń, przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i ekosystemów wodnych wykraczające poza ich zdolności adaptacyjne i zwiększające koszty inwestycji w infrastrukturę i jej eksploatacji.
W czasie pogody suchej zaś, mamy do czynienia z przesuszeniem miasta (m.in. zmniejszeniem retencji glebowej, obniżeniem poziomu wód gruntowych) i zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła (podwyższoną temperaturą i zmniejszoną wilgotnością powietrza w mieście).

Przewiduje się, że te zjawiska będą się nasilały wraz ze zmianami klimatu. Należy się również spodziewać innych zjawisk wpływających na systemy miejskie i przyrodnicze:
1) zwiększenia incydentów niewydolności systemów kanalizacyjnych;
2) zwiększonych kosztów ubezpieczenia związanych z uszkodzeniem infrastruktury i budynków;
3) więcej przypadków zanieczyszczeń i odprowadzania wód przez przelewy burzowe;
4) częstsze przeciążenia hydraulicznego kanalizacji i rzek;
5) częstsze występowania cofki w systemach kanalizacyjnych prowadzących do podtopień.

Chcąc przeciwdziałać takim zjawiskom, oferujemy przygotowanie planów zagospodarowania wody deszczowej w miastach i na terenach zurbanizowanych. Realizujemy projekty związane z zagospodarowaniem wody deszczowej in-situ poprzez zastosowanie technologii retencji. Projektujemy rozwiązania, które integrują różnorodność biologiczną, funkcje społeczne i adaptacje do zmian klimatu w mieście.

www.GIFCreator.me_BxWncK

Wyślij zapytanie: fpp@fppenviro.pl

Menu