LIFE-RADOMKLIMA

Zarządzanie zasobami wodnymi, gruntowymi i biologicznymi, ich ochrona oraz utrzymanie i przywrócenie zdrowych i sprawnie funkcjonujących ekosystemów są podstawą adaptacji systemów społeczno-ekonomicznych do zmian klimatu i zapobiegania katastrofom.  Konieczność opracowania i wdrożenia strategii politycznych w tym kierunku wyraża Biała Księga UE: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania . Jednym z jego głównych celów jest osiągnięcie w UE takiej zdolności adaptacji, która pozwoli stawić czoła skutkom zmian klimatu. Wskazuje on, że korzystanie z możliwości natury w zakresie niwelowania i kontrolowania ich skutków na obszarach miejskich może być skuteczniejszym sposobem adaptacji, niż poleganie tylko na infrastrukturze fizycznej.

Projekt LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, który został wybrany w 2015r. jako jedyny z Polski  w konkursie Programu LIFE Adaptacje do zmian klimatu wpisuje się w priorytety EU Adaptation Policy i dotyczy zielonej infrastruktury, adaptacji obszaru miejskiego do zmian klimatu, oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu a także zrównoważonej gospodarki wodą deszczową.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.  W projekcie planuje się:

  • Adaptację stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego – zwiększenie zdolności podczyszczającej zbiorników kolmatacyjnych oraz zminimalizowanie ilości zanieczyszczeń transportowanych po opadach bezpośrednio do zbiornika Borki poprzez adaptację jazu kozłowego
  • Adaptację objętości retencyjnej zbiornika Borki poprzez usunięcie osadów z dna zbiornika i adaptację tamy oraz utworzenie przepławki i udrożnienie korytarza ekologicznego
  • Adaptację Potoku Północnego oraz jego bezpośredniej zlewni w celu spowolnienia ekstremalnych przepływów wód dopływających do miasta Potokiem Północnym
  • Renaturyzację koryta rzeki Mlecznej i odbudowę zdegradowanych naturalnych i pół-naturalnych siedlisk hydrogenicznych i odtworzenie naturalnego korytarza ekologicznego
  • Adaptację kanału deszczowego A0 poprzez zastosowanie systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego i uszczelnienie istniejącego kolektora.
  • Montaż błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni miejskiej Radomia.

Strona projektu:   life.radom.pl

Streszczenie projektu ze strony Komisji Europejskiej można pobrać stąd – streszczenie RADOM (język angielski).

 

Informacje o projekcie pojawiły się także w lokalnej i ogólnopolskiej prasie:

Wyborcza.pl

Onet.pl

Radom24.pl

Cozadzien.pl

 

Kontakt: stefan.oblakowski@fppenviro.pl

Beneficjent Koordynujący: Urząd Miejski w Radomiu

Obraz1

Współbeneficjenci: Uniwersytet Łódzki, FPP Enviro, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

wspolben2

Projekt jest finansowany przez:

Life i Nfoś

Menu