wwa mpa

Miejskie plany adaptacji

Wykonujemy miejskie plany adaptacji do zmian klimatu oraz plany sektorowe i regionalne, których konieczność wdrożenia wynika z kierunków polityki unijnej w tym zakresie (m.in. ze Strategii adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r.). Najważniejszym krajowym dokumentem stanowiącym punkt wyjściowy dla opracowania MPA jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), przyjęty przez Rząd w październiku 2013 r. Celem tworzonych MPA jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

W ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim przygotowujemy ocenę wrażliwości Radomia na zmiany klimatu jako wkład do przyszłego miejskiego planu adaptacji.

Kontakt: stefan.oblakowski@fppenviro.pl

Ciekawe linki:

Podręcznik dla samorządowców

http://climate-adapt.eea.europa.eu/

http://mayors-adapt.eu/

Menu